:::: تاریخ ثبت : سه‌شنبه 21 اسفند 1386 ::::
-------- سکوت مثل همیشه

از دست همه چیز عصبانیم و بیشتر ناراحت. آره خیلی ناراحتم از حق کشیها و حق خوریها و سکوتی که از طرف مظلوم میشه چون راه به جایی نمی بره.

 

اعصابم خورده. دلم می خواد خفشون کنم.