:::: تاریخ ثبت : دوشنبه 1 بهمن 1386 ::::

هی می خوام بیام آپ کنم اما وقت نمی شه. چرا اینقدر وقت من کمه؟ الانم دارم می رم. یه خط نوشتم فکر نکنید مردم.