:::: تاریخ ثبت : یکشنبه 31 تیر 1386 ::::
گریه می کنم

بابا تورو خدا نظر بدین. مردم از دپرسی.

چرا هیشکی من و دوست نداره؟