:::: تاریخ ثبت : یکشنبه 24 تیر 1386 ::::
شروعی دیگر
سلام. این یک سلام تازه است.

تا دیروز همه نوشته هایم محفوظ و فقط متعلق به خودم بود اما از امروز می خواهم حرفهایم را اینجا بگویم.

اکنون که مانند گذشته خلوتی پیدا نمی شود تا فریادهای ما سکوتش را بشکند. این وسیله و این مکان می تواند فریادهای خاموش ما را در خود نگاه دارد.

امیدوارم بتوانم از این راه دوستان خوبی پیدا کنم و دوست خوبی برای شما باشم.